• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden voor levering aan niet-consumenten van MixMamas

Gedeponeerd bij KvK onder nummer 30164920

Algemeen:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • MixMamas : MixMamas
 • Opdrachtgever / Koper : De Koper van MixMamas.
 • Overeenkomst : De overeenkomst tussen MixMamas en Koper

VOORWAARDEN:

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn op alle door MixMamas afgesloten overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop- en verkoopvoorwaarden van afnemers of opdrachtgevers, binden slechts voor zover zij niet afwijken van deze voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MixMamas, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
 3. Wanneer in een overeenkomst door MixMamas van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en ook door MixMamas schriftelijk is bevestigd.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde onverminderd volledig van toepassing.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien MixMamas niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mixmamas in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 2

 1. Schriftelijke offertes en mondelinge aanbiedingen van MixMamas zijn te allen tijde vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. MixMamas kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MixMamas daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MixMamas anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MixMamas niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. MixMamas is niet tot vervolg leveringen van reeds geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige reden uit het verkoopprogramma zijn genomen.
 6. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.
 7. Alle overeenkomsten of wijzigingen van overeenkomsten binden eerst na schriftelijke bevestiging van MixMamas
 8. Iedere overeenkomst bevat de opschortende- dan wel ontbindende voorwaarde, dat van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer/opdrachtgever zal blijken, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van MixMamas is.
 9. Overschrijding van de levertijd of van de tijd waarbinnen MixMamas haar prestaties heeft, door welke oorzaak ook, geeft de koper nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiende.
 10. In catalogi en prijslijsten opgenomen afbeeldingen, tekeningen, afmetingen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen ondertekend contract of een door MixMamas ondertekende opdrachtbevestiging.
 11. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in uitvoering blijven voorbehouden aan MixMamas.
 12. Nadat een opdracht of order bij MixMamas is ontvangen worden geen wijzigingen in de opdracht /order toegestaan tenzij dit overeengekomen is in een door MixMamas ondertekende opdrachtwijziging.
 13. De opdrachtgever dient rekening te houden met een eventuele verlenging van de levertijd. Eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 14. Koper en/of verkoper is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie verkoper en/of koper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 3

 1. Alle door MixMamas afgesloten overeenkomsten worden geregeerd door Nederlands recht. Ook die, welke in het buitenland, zoals in de EU landen en U.S.A, zijn gesloten, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen en vorderingen voortkomende uit of verband houdende met de door MixMamas afgesloten overeenkomsten, zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter worden beslist door de bevoegde Rechter van de plaats van vestiging, tenzij het kantongerecht daartoe bevoegd is, of tenzij MixMamas er de voorkeur aan geeft de Koper aan te spreken voor de bevoegde Rechter van de plaats van haar vestiging.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Prijzen

Artikel 4

 1. Prijzen en offertes zijn exclusief BTW, transportkosten, kosten van verpakkingsmaterialen en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 3. Aanbiedingen:

-           kortingen boven de 10% dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij MixMamas.

-           10% korting onder de verkoopadviesprijs, doorgevoerd door de opdrachtgever, is te allen tijde toegestaan.

Levering

Artikel 5

 1. Transport van de goederen is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Voor verzendingen met waarde van minder dan 450, - euro netto factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, worden de transportkosten in rekening gebracht.
 3. Verzendingen met een waarde van meer dan 450, - euro netto factuurwaarde, exclusief omzetbelasting worden franco huis geleverd binnen Nederland, België en Duitsland. Voor andere landen geldt Franco tot aan de Nederlandse grens.
 4. Transportkosten voor onderhoudsproducten komen te allen tijde ten laste van de opdrachtgever cq koper.
 5. Levering heeft plaatsgevonden, zodra de producten door de transporteur zijn afgenomen bij MixMamas
 6. MixMamas behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen en die gedeelten te factureren.
 7. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door haar bestelde producten.
 8. Orders met een netto orderbedrag onder de 250, - euro exclusief BTW, exclusief porti, krijgen een toeslag van €25 euro administratie- en orderkosten.
 9. Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat MixMamas deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreken, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

Levertijd

Artikel 6

 1. De opgaven van de leveringstermijn in aanbiedingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Bij overschrijding van deze termijnen zal MixMamas, in overleg treden met de opdrachtgever. MixMamas dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien op verzoek van de opdrachtgever de order wordt uitgesteld of wel bespoedigd, heeft MixMamas het recht op vergoeding van de voor haar daaruit voortvloeiende kosten. Tevens dient de betaling van de order voor de aflevering voldaan te worden.
 3. Overschrijding van de levertijd of van de tijd waarbinnen MixMamas haar prestaties heeft toegezegd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiende.
 4. Indien MixMamas gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan MixMamas ter beschikking heeft gesteld.
 5. Levering geschiedt af bedrijf van MixMamas. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MixMamas gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper.

Betaling

Artikel 7

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken zijn aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.
 3. Alle goederen blijven eigendom van MixMamas, totdat de opdrachtgever alle kosten uit hoofde van leveringen verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan MixMamas heeft voldaan.
 4. Indien een opdrachtgever zijn openstaande facturen na de vervaldatum niet heeft voldaan, is MIxMamas gerechtigd, verdere leveringen te staken zulks zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien MixMamas echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Risico

Artikel 8

Leveringen zijn voor risico van de opdrachtgever, vanaf het ogenblik waarop de transporteur de producten heeft afgehaald voor verzending naar de opdrachtgever.

Reclamering en garantie

Artikel 9

 1. Geleverde producten worden niet anders gegarandeerd dan overeenkomstig de eventuele garantiebepalingen van de fabrikant en producent van de betreffende goederen. Indien eventuele reclamaties buiten garantie vallen, zullen de kosten door de opdrachtgever voldaan dienen te worden.

De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. MixMamas kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 1. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper / Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan MixMamas te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan MixMamas te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MixMamas in staat is adequaat te reageren.

Indien de klacht tijdig is gedaan en gegrond is, is de afnemer verplicht MixMamas in de gelegenheid te stellen aan de klacht tegemoet te komen.

 1. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 2. MixMamas is niet aansprakelijk voor ondeugdelijke levering of niet behoorlijke uitvoering der overeenkomst indien:
 3. niet tijdig, schriftelijk is kennisgegeven van de klacht;
 4. MixMamas niet in staat is gesteld om aan een tijdige ingediende en gegronde klacht tegemoet te komen;
 5. Sprake is van ondeskundige behandeling of onvoldoende zorg door de afnemer.
 6. MixMamas is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het wassen, verven, stomen en reinigen van de gekochte goederen.
 7. Retournering van de geleverde goederen kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van MixMamas, onder de door haar opgestelde voorwaarden.
 8. Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van MixMamas herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de eventuele garantieverplichting onmiddellijk.
 9. Slechts artikelen die ter reclamering aangeboden worden, voorzien van een overeenkomstige factuur worden in behandeling genomen. Artikelen zonder toevoeging van factuur worden geretourneerd op kosten van de afzender.
 10. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MixMamas, de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MixMamas geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen, zure regen, blootstelling aan zonlicht) et cetera.
 11. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan vervalt de eventuele garantieverplichting onmiddellijk. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
 12. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MixMamas de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van MixMamas, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen. In geval van vervanging is de afnemer gehouden, indien Mixmamas zo verzoekt, om de vervangen zaak aan MixMamas te retourneren en de eigendom daarover aan MixMamas te verschaffen, tenzij MixMamas anders aangeeft.
 13. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MixMamas daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

 1. MixMamas is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van producten en overige zaken die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 2. Indien MixMamas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. MixMamas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MixMamas is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien MixMamas aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MixMamas beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van MixMamas is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. MixMamas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MixMamas aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MixMamas toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. MixMamas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MixMamas of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Overmacht, Opschorting en ontbinding

Artikel 11

 1. Overmacht ontslaat MixMamas van de contractuele verplichtingen jegens de cliënt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MixMamas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MixMamas niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MixMamas of van derden daaronder begrepen.
 2. MixMamas kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover MixMamas ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MixMamas gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van tekortkomingen aan de zijde van de opdrachtgever heeft MixMamas te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en het recht haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enigerlei vorm

van schadevergoeding.

 1. Indien de opdrachtgever in (aanvrage van) surseance van betaling is, in geval van liquidatie, of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken dan heeft MixMamas het recht om de gesloten overeenkomst te ontbinden en de eventuele reeds geleverde goederen terug te [laten] halen, en staat het MixMamas vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MixMamas op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. MixMamas is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 3. de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 4. na het sluiten van de overeenkomst MixMamas ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
 5. de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 6. Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van MixMamas kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is MixMamas gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 7. Voorts is MixMamas bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MixMamas kan worden gevergd.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MixMamas op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien MixMamas de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 9. Indien MixMamas tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 10. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is MixMamas gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 11. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MixMamas gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 12. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

Artikel 12

 1. Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door MixMamas geleverde zaken eigendom van MixMamas totdat door betaling door Koper al de vorderingen van MixMamas op Koper, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan.
 2. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door MixMamas geleverde zaken, die Koper in het kader van normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 11 heeft MixMamas alle recht om alle door haar geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is dan iedere vordering van MixMamas terstond volledig opeisbaar.
 3. Voor het geval MixMamas zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan MixMamas, of een door deze aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van MixMamas (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen.
 4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MixMamas veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om MixMamas daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MixMamas ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MixMamas gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens MixMamas bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

Contractsduur; uitvoering en wijziging overeenkomst

Artikel 13

 1. De overeenkomst tussen MixMamas en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. MixMamas heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. MixMamas is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MixMamas de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 6. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MixMamas zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MixMamas gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen MixMamas bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MixMamas op en is voor de Koper evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MixMamas een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 8. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MixMamas gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van MixMamas daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Indien MixMamas met de Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is MixMamas niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MixMamas alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MixMamas rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Vrijwaring

Artikel 14

 1. Eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MixMamas toerekenbaar is.
 2. Indien MixMamas uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden MixMamas zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MixMamas, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MixMamas en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Intellectuele eigendom

ARTIKEL 15

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

Utrecht, 16 juni 2017,

E.J.C. de Roy van Zuidewijn

Namens:

MIXMAMAS

Kamer van Koophandel Utrecht: 30164920

BTW nummer: NL149086799B01

Telefoon: 030 2273547